Một cách giải quyết mâu thuẫn khác nữa là lợi dụng mâu thuẫn. Thời cổ đại có một câu chuyện điển hình về việc lợi dụng mâu thuẫn. Đó là chuyện Án Tử giết chết ba dũng sĩ bằng hai quả đào. Trong số thuộc hạ của Tề Cảnh Công có ba dũng sĩ: Công Tôn Tiệp, Điển Khai Cương, Cổ Dã Tử, họ cậy có nhiều công lao mà làm xằng làm bậy, Cảnh Công cho đó là tai hoạ.

poker

Một lần trên triều, Án Tử đưa ra hai quả đào mà nước ngoài tiến cống, nói rằng thưởng cho hai người có công lao lớn nhất. Công Tôn Tiệp nói: “Tôi từng cầm thuẫn, giết chết tiểu hổ, công lao của tôi có thể ăn đào”. Điền Khai Cương nói: “Tôi tay cầm binh khí chiến đấu với kẻ thù, tôi mới có tư cách ăn đào”.

Cổ Dã Tử nói: “Khi quân vương vượt qua sông, gặp một con rùa lớn, cắn hết ngựa bên trái xe ngựa, tôi bơi ngược dòng trăm bước, lại xuôi dòng chín dặm, chém rơi đẩu rùa, tôi mới có tư cách ăn đào”. Hai người còn lại nghe nói, tự cảm thấy xấu hổ, bèn đặt đào xuống cắt cổ tự sát. Cổ Dã Tử nhìn thấy vậy bèn nói: “Hai người họ chết rổi, tôi có sổng cũng là bất nhân”. Nói rổi cũng tự vẫn.

Khoa học thực nghiệm chứng minh, khi trạng thái áp lực và lo lắng của con người ở vào một mức độ phù hợp nhất thì hiệu suất sản xuất là lớn nhất, còn áp lực là nhỏ nhất, đại đa số đểu không thể tăng tốc độ làm việc được, nếu áp lực và lo lắng là lớn nhất sẽ làm cho con người mất đi tính chủ quan năng động.

Căn cứ vào lí luận poker đó, áp lực với mức độ vừa phải rất có tác dụng đối với nhóm người và cá nhân. Lúc ưưóc chúng ta đã thảo luận, kết quả tích cực của đoàn thể quyết định ở một mức độ mâu thuẫn vừa phải. Trong thực tiễn, con người cũng phát hiện ra rằng trong công việc của các nhà khoa học tồn tại yếu tố mâu thuẫn và cũng tồn tại những điều kiện ổn định, tin tưởng và an toàn, thì hiệu suất làm việc của họ rất cao. Các tổ chức cũng giống như vậy.

Trang chủ: danhtaixiu.com